UBEZPIECZENIE DLA FIZJOTERAPEUTY:

 • OC obowiązkowe
 • OC dobrowolneOC obowiązkowe Fizjoterapeuty skierowane jest do wszystkich osób wykonujących zawód fizjoterapeuty w formie podmiotu leczniczego lub indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody osobowe powstałe w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych, a różni się w wysokości minimalnej sumy ubezpieczenia. W przypadku podmiotu leczniczego minimalna suma ubezpieczenia wynosi 75.000 euro za jedno i 350.000 euro za wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, a dla praktyki fizjoterapeutycznej minimalne sumy ubezpieczenia za jedno i za wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia to odpowiednio 30.000 euro i 150.000 euro.

WAŻNE:

 • Warto znaleźć TU, które oferuje wyższe sumy ubezpieczenia niż te wymagane przez Ustawodawcę.
 • Obowiązkowa polisa nie chroni od wszystkiego, spełnia obowiązek ubezpieczenia wynikający z ustawy.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001994


OC dobrowolne Fizjoterapeuty skierowane jest do osób wykonujących ten zawód niezależnie od tego czy prowadzą działalność gospodarczą, są zarejestrowani, jako podmiot leczniczy, mają podpisaną umowę z NFZ, czy są zatrudnieni na etacie na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej. Ochrona ubezpieczeniowa w tym przypadku obejmuje szkody, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC m.in.:

 • szkody w mieniu pacjenta i pracodawcy,
 • szkody związane z naruszeniem praw pacjenta,
 • szkody w sprzęcie medycznym,
 • koszty konsultacji prawnych i reprezentacji podczas procesów sądowych,
 • skutki finansowe wypadku fizjoterapeuty lub jego choroby powodującej długotrwałą niezdolność do pracy.

WAŻNE:

 • Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę za błąd medyczny (lub inne szkody wyrządzone pracodawcy) może zostać pociągnięty przez swojego pracodawcę do odpowiedzialności do wysokości nawet 3 miesięcznych pensji (Kodeks pracy), w przypadku pozostałych form wykonywania zawodu fizjoterapeuty odpowiedzialność osobista oraz za swoich pracowników ta wzrasta do pełnej wysokości wyrządzonej szkody.
 • Jako niezależny zawód medyczny ponosisz odpowiedzialność za zdrowie i życie swoich pacjentów! Warto pomyśleć o bezpieczeństwie prawno-finansowym i rozszerzeniu podstawowego OC o dobrowolną polisę dopasowaną do Twoich potrzeb. W przypadku ewentualnych roszczeń to ubezpieczyciel pokryje ich koszty do wysokości sum gwarancyjnych określonych przy zawieraniu polisy.

© ULTIMATUM Agencja Ubezpieczeniowa